VÝROBNÍ MÍSTA

PRORATIO, s.r.o.
V Uličkách 4
CZ - 257 21 Poříčí nad Sázavou


PRORATIO, s.r.o.
Sedlecká 570 (areál KDS)
CZ - 264 01 Sedlčany


SKP Technik GmbH
Industriestraße 4
D – 91077 Neunkirchen am Brand

CERTIFIKACE

POLITIKA SPOLEČNOSTI PRORATIO, s.r.o.


Společnost Proratio, s.r.o. se zabývá výrobou kabelových svazků, elektromechanických montážních celků, dílů a sestav pro audio a komunikační systémy, včetně osazování desek tištěných spojů. Pro zajištění dlouhodobé prosperity stanovuje vedení společnosti tuto Politiku. V popředí našeho zájmu je spokojený zákazník a environmentálně šetrný provoz.

 

 

 Předmětem neustálého zlepšování musí být hlavně:

  1. Kvalita výrobků - t.j. soulad s požadavky zákazníka (příslušnou technickou dokumentací). Vytváření podmínek pro práci bez chyb.
  2. Plnění termínových požadavků zákazníků.
  3. Výroba při vynaložení nízkých nákladů (účinnost procesů).
  4. Bezpečnost práce.
  5. Ochrana životního prostředí.

Pro podporu této Politiky se vedení společnosti zavazuje:

  1. Analyzovat rizika a předcházet problémům  
  2. Zajišťovat stálý soulad se závaznými požadavky (právní a smluvní požadavky, specifické požadavky zákazníků, IATF 16949, ISO 14001, případně dalšími požadavky zainteresovaných stran)
  3. Zajišťovat personální, technické a ostatní zdroje potřebné pro splnění cílů a efektivní fungování procesů.
  4. Vytvářet předpoklady pro zvyšování kvalifikace a motivační úrovně zaměstnanců (oceňovat ochotu ke spolupráci a zapojení do procesu zlepšování).

 

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 


1.Dodržování stanovených zásad a postupů.
2.Rozvoj dodavatelů (včetně interních) přesným a včasným sdělováním požadavků a kontrolou jejich plnění.
3.Zvyšování kvalifikace v souladu s požadavky příslušné pracovní pozice.
4.Zapojení do procesu neustálého zlepšování.
5.Důstojnou prezentaci před zákazníky a veřejností.
6.Zachování mlčenlivosti a důvěrnosti ve věcech týkajících se zájmů společnosti a zákazníků. 
7.Bezpečné uchovávání záznamů potřebných pro řízení činností a prokázání plnění závazných požadavků. 
Záznamy musí být uloženy tak, aby bylo zabránění jejich znehodnocení, předčasné likvidaci nebo odcizení.
Musí být zajištěna snadná dostupnost vypovídací schopnost záznamů. Po uplynutí stanovené lhůty musí
být záznamy likvidovány způsobem, který zamezí jejich zneužití (např. konkurencí).

 

    

 

v Poříčí nad Sázavou 28.2.2022

 

 

H. Kummer v.r.                                   A. Lodes v.r.                                                P. Zeman v.r.

 

(Jednatel)                                          (Jednatel)                       (Zmocněnec pro systém kvality a environmentu)